POLITYKA COOKIES

POLITYKA COOKIES 

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

2. Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisów do zainteresowań użytkownika, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Administratorem w odniesieniu do w/w danych osobowych pacjentów, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Synoptis Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa (dalej jako „Administrator”). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: onetouch@synoptispharma.pl lub pisemnie pod adresem Synoptis Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02‑255 Warszawa, przy ul. Krakowiaków 65, KRS 0000225105. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Synoptis Pharma Sp. z o.o.”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej oraz są dostępne na stronie www.onetouch.synoptis.pl

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody Użytkownika w celu:

  • umożliwienia mu korzystania z uprawnień przysługujących zarejestrowanym Użytkownikom glukometru OneTouch, w tym w celu prowadzenia wobec Użytkownika aktywności marketingowych realizowanych w ramach działań informacyjnych dla w/w Użytkowników dotyczących oferowanych produktów i usług, aktualnych promocji oraz innych interesujących informacji z zakresu diabetologii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  • dostępnienia Podmiotom Współpracującym* Danych Osobowych, w tym poprzez profilowanie, w celu budowania wzajemnych relacji poprzez bezpośredni kontakt tych podmiotów w celu przedstawiania informacji dotyczących ich produktów i usług medycznych, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator może wykorzystywać Dane Osobowe w celu profilowania użytkowników na potrzeby własnych działań marketingowych. Profilowanie odbywa się w oparciu o podane w formularzu informacje i polega na pewnej formie zautomatyzowanego przetwarzania danych, które w oparciu o dane statystyczne, zastosowane algorytmy pozwala Administratorowi na prognozę zachowań, preferencji, zainteresowań określonego klienta w celu dostosowania informacji do jego potrzeb.

2. Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

3. Okres przechowywania danych

Dane Osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez użytkownika, nie dłużej niż przez okres niezbędny do celu, do którego zostały zebrane.

4. Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak pewne informacje są niezbędne dla dokonania rejestracji.

5. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Administratora z uwagi na przysługujące jej:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadachb wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

c) prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,

d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

e) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą i przetwarzanych na podstawie jej zgody lub w związku z zawartą z nią umową i mających postać elektroniczną,

f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (zgodnie z 21 ust. 2 RODO).

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Synoptis Pharma Sp. z o. o. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.