Regulamin

REGULAMIN REJESTRACJI GLUKOMETRU ONETOUCH NA STRONIE WWW.ONETOUCH.SYNOPTIS.PL

 1. Informacje ogólne.

  1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w programie rejestracji glukometru polegającym na zarejestrowaniu glukometru OneTouch przez użytkownika na stronie www.onetouch.synoptis.pl i otrzymaniu przez niego wybranego jadłospisu dla diabetyka w formacie PDF, który zostanie przesłany na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym przez użytkownika.
  2. Wszelkie informacje o Programie, w tym Regulamin, znajdują się na stronie internetowej programu: www.onetouch.synoptis.pl (dalej: „Strona Programu”).
 2. Definicje.

  1. Organizator – Synoptis Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 65 , 02-255 Warszawa, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000225105, REGON: 278352048, NIP: 6462663442, kapitał zakładowy 18 000 000,00 zł.
  2. Premia – korzyści określone w pkt. 3.6.
  3. Program – akcja, w ramach której Uczestnik rejestruje glukometr OneTouch na stronie www.onetouch.synoptis.pl i po wypełnieniu wszystkich pól w formularzu i zaznaczeniu wymaganych zgód, otrzyma bezpłatnie wybrany jadłospis dla diabetyka w formacie PDF, który zostanie przesłany na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym przez użytkownika.
  4. Uczestnik – wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada glukometr marki OneTouch w celach niezwiązanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową oraz spełni wymagania techniczne związane z odbiorem Premii przewidziane w niniejszym Regulaminie.
  5. Konto OneTouch – konto, które Uczestnik zakłada za pośrednictwem www.onetouch.synoptis.pl/rejestracja dokonując jednocześnie rejestracji Urządzenia.
  6. Urządzenie – glukometr OneTouch.
  7. Regulamin – regulamin Programu dostępny na stronie www.onetouch.synoptis.pl
  8. Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.
 3. Zasady Programu

  1. Posiadanie Konta OneTouch oraz rejestracja Urządzenia w Programie jest bezpłatna i jest warunkiem technicznym, którego spełnienie przez Uczestnika umożliwi Organizatorowi wydanie Premii, określonej w pkt. 3.5 Regulaminu. Założenie Konta OneTouch oraz rejestracja Urządzenia na www.onetouch.synoptis.pl/rejestracja.
  2. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie przez Organizatora Premii przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług oraz przyjmuje do wiadomości, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
  3. Uczestnik Programu może otrzymać Premię, określoną w punkcie 3.6 Regulaminu po spełnieniu wymagań technicznych przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
  4. I edycja Programu trwa od 01 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Po zakończeniu Programu nie będzie możliwe dalsze korzystanie z korzyści wynikających z Premii.
  5. Po zakończeniu I edycji Programu, Organizator może przedłużyć Program na kolejną edycję. Organizator poinformuje Uczestników oraz przekaże Uczestnikom regulamin dotyczący kolejnej edycji Programu w trybie przewidzianym dla zmian Regulaminu, o którym mowa w Rozdziale V Regulaminu. Uczestnicy, którzy przystąpili do Programu w danej edycji, po jej zakończeniu, pozostają Uczestnikami Programu w kolejnej edycji, chyba że zrezygnują z udziału w kolejnej edycji Programu. Pozostanie w Programie oznacza, że Uczestnicy, którzy nie skorzystali z całości Premii w czasie trwania danej edycji Programu, w której dokonali rejestracji mogą wykorzystać premię określoną w Regulaminie dla nowej edycji w zakresie, w jakim nie skorzystali z Premii lub w innym zakresie wskazanym w regulaminie kolejnej edycji (w przypadku gdy Premia oferowana w regulaminie kolejnej edycji jest inna niż Premia oferowana w poprzedniej edycji).
  6. Uczestnik I edycji Programu, który w czasie trwania tej edycji Programu zarejestruje Urządzenie na koncie OneTouch (przy czym rejestracji można dokonać najpóźniej do 31.12.2020 roku) otrzyma Premię w postaci możliwości jednorazowego darmowego skorzystania z jednej z poniższych usług w odniesieniu do tego zarejestrowanego Urządzenia.
   Uczestnik może wybrać jedną z poniższych Usług:
   • Darmowy siedmiodniowy jadłospis dla diabetyka o kaloryczności 1200 kcal/dzień w PDF, przesłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym
   • Darmowy siedmiodniowy jadłospis dla diabetyka o kaloryczności 1500 kcal/dzień w PDF, przesłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym
   • Darmowy siedmiodniowy jadłospis dla diabetyka o kaloryczności 1800 kcal/dzień w PDF, przesłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

   Każdemu Uczestnikowi przysługuje jedna wybrana przez niego, bezpłatna usługa przez czas uczestnictwa w Programie. Premia opisana powyżej nie podlega wymianie na żadne inne świadczenie.
  7. Organizator zapewnia Uczestnikom Programu stały dostęp do informacji i wskazówek dotyczących Urządzenia.. Wyżej wymienione informacje mogą być wysyłane drogą elektroniczną, jeśli uczestnik wyrazi na to zgodę. Zgodę tę można wyrazić w momencie zakładania Konta OneTouch i rejestracji Urządzenia.
  8. Do założenia Konta OneTouch oraz rejestracji Urządzenia niezbędne jest podanie numeru seryjnego znajdującego się na jego odwrocie, jak również podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Uczestnika.
  9. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich zaakceptowanie. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinien uczestniczyć w Programie.
  10. Konto OneTouch można usunąć przesyłając e-mail z prośbą o usunięcia konta na adres info@onetouch.pl. Usunięcie konta spowoduje utratę technicznej możliwości dostarczenia Premii.
 4. Obszar, na którym realizowany jest Program.

  1. Program realizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Inne zasady.

  1. Organizator może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Programu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik Programu zostanie poinformowany na wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta OneTouch adres e-mail, z jednoczesną informacją o możliwości rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Termin wejścia w życie takiej zmiany będzie podany w informacji o zmianie, w każdym razie nie będzie on krótszy niż 14 dni od dnia poinformowania Uczestnika Programu o zmianie Regulaminu, przy czym zmiany polegające na przyznaniu dodatkowych uprawnień Uczestnikowi lub zmiany o charakterze porządkującym mogą wejść w życie z dniem poinformowania Uczestnika o zmianie.
  2. Organizator może wykluczyć z udziału w Programie Uczestników Programu, których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszym Regulaminem.
 6. Przetwarzanie danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Programu jest Organizator, tj. Synoptis Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 65 , 02-255 Warszawa, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy , w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000225105, REGON: 278352048, NIP: 6462663442, kapitał zakładowy 18 000 000,00 zł.
  2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail info@onetouch.pl, telefonicznie pod numerem 801 23 23 23, lub pisemnie pod adresem Synoptis Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 65 , 02-255 Warszawa.
  3. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
  4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  5. Administrator dąży do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO) oraz krajowym przepisom regulujących przetwarzanie i ochronę danych osobowych.
  6. Dane osobowe Uczestników Programu mogą być przetwarzane: 
   1. a) w celu założenia konta - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (treść umowy stanowi niniejszy regulamin),
   2. b) w celu rejestracji glukometru – podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. a, tj. wyraźna zgoda wyrażona przez Uczestnika,
   3. c) w celu przekazywania informacji marketingowych przez Administratora w imieniu własnym– podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. a, tj. wyraźna zgoda wyrażona przez Uczestnika.
  7. Dane Uczestników mogą być dodatkowo przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom świadczącym usługi wsparcia w zakresie IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  8. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w celu założenia konta będą przetwarzane do momentu usunięcia konta, a następnie przez okres 6 lat (do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych).
  9. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane na podstawie udzielonych zgód przetwarzane będą do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, do którego zostały zebrane, a następnie przez okres 6 lat (okres przedawnienia roszczeń).
  10. Uczestnikom Programu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  11. W zakresie, w jakim dane Uczestników Programu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  12. W zakresie, w jakim dane Uczestników są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje im prawo do wycofania zgody. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie prośby w postaci e-mail na adres info@onetouch.pl
  13. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  14. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.
 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

  1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Programu mogą być składane przez Uczestników Programu w ciągu 14 dni od dnia dającego podstawę do wniesienia takiej reklamacji w formie pisemnej listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres siedziby Organizatora wskazany w punkcie 2.1. niniejszego Regulaminu lub na adres poczty elektronicznej info@onetouch.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika (do korespondencji) lub adres e-mail, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od doręczenia daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  4. Uczestnik Programu zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres podany w reklamacji lub wskazany przez Uczestnika Programu przy rejestracji w terminie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.
 8. Podatki.

  1. Otrzymana przez Uczestnika Programu Premia nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 9. Postanowienia końcowe.

  1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.onetouch.synoptis.pl, do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.
  2. W ramach Programu Organizator może wysyłać na adres e-mail Uczestnika Programu podany przez niego na potrzeby udziału w Programie bieżące informacje związane z jego udziałem w Programie. Liczba wiadomości email nie powinna przekroczyć 2 w miesiącu.
  3. Uczestnictwo w Programie jest realizowane za pomocą sieci Internet, w związku z tym możliwość uczestnictwa może zależeć od możliwości sprzętowych i technicznych, jakimi dysponuje Uczestnik. Minimalne wymagania sprzętowe i techniczne to:
   1. a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
    b) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard:
    - HTTP i HTTPS
    - HTML 5, XHTML i XML
    - CSS 3
    - JavaScript (w tym DHTML)
    - grafika w formatach: JPEG, PNG, GIF, SVG
    - obiektowy model dokumentu (DOM)
    - ciasteczka (akceptacja ciasteczek to funkcja zwykle domyślnie włączona w przeglądarce).
  4. Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Programie można zgłaszać pod adres Organizatora wskazany w pkt. 2.1 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: info@onetouch.pl.
  5. W przypadku przesłania jakiegokolwiek komunikatu pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 10. Warunki korzystania z Serwisu

  1. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania ze Strony Programu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zamieszczanie przez Uczestnika treści w sposób sprzeczny z ww. zasadą uprawniać będzie Organizatora do likwidacji Konta Użytkownika bez jakiegokolwiek dodatkowego wezwania.
  2. Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania, takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej, osoba poruszająca się w Internecie powinna:
   1. a. na używanym przez siebie komputerze korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall;
   2. b. na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie – sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych;
   3. c. unikać nie budzących zaufania witryn internetowych, jak i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców;
  3.  Dostęp do Usługi, możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
   1. a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
    b) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard:
    - HTTP i HTTPS
    - HTML 5, XHTML i XML
    - CSS 3
    - JavaScript (w tym DHTML)
    - grafika w formatach: JPEG, PNG, GIF, SVG
    - obiektowy model dokumentu (DOM)
    - ciasteczka (akceptacja ciasteczek to funkcja zwykle domyślnie włączona w przeglądarce).
  4. Połączenie ze Strona programu odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.
  5. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieotrzymanie Premii wynikające z niespełnienia przez Uczestnika wymagań, określonych w Regulaminie.
 11. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Uczestnik może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, pod warunkiem że Premia nie została jeszcze wydana. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Uczestnika oświadczenia przed jego upływem.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na przykład:
   1. a. pisemnie na adres siedziby firmy
    b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@onetouch.pl
  3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o wydanie Premii rozpoczyna się od dnia rejestracji Urządzenia.
  4. Odstąpienie od umowy jest niemożliwe, jeżeli Premia została wydana w pełni, za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.